Puuetega inimeste hoolekanne

Täisealise isiku hooldus – täisealisele isikule seatakse hooldus, kui isik vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Eesmärk:
– nõustamine toetuste, teenuste ning puuetega inimeste ühiskonnaelus ja iseseisvale toimetulekule suunatud võimaluste osas;
– isikliku abistaja teenuse taotlemine;
– tugiisikuteenuse taotlemine;
– sotsiaaltranspordi tellimine.

Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõige 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervise probleemide tõttu olulisel määral kõrvalabi oma kohustuste täitmiseks ja õiguste teostamiseks.

Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada isikutele, kes sotsiaalsete, majanduslike või tervislike probleemide tõttu vajavad avalike teenuste saamiseks või elukondlike vajaduste rahuldamiseks abi Paide linna haldusterritooriumil või riigi territooriumil liikumiseks.

Õigusaktid:

Paide Sotsiaaltöökeskuse pakutavate teenuste hinnakiri alates 05.03.2018
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Paide linnas